Tesshinkan Logo

     Home  H O M E

     Contact  Contact

     YouTube channel  YouTube channel

     pdf Tesshinkan Flyer  Tesshinkan Flyer


chief of the style chief of the style

10 rules 10 rules

history history

linage linage

weapons weapons

KATA KATA


DÔJÔ DÔJÔ

DAN list DAN-list

dates dates

reports reports

examinations examinations

competition rules competition rules


news news

news download

okinawa guide okinawa guide

shop shop

links links

disclaimer disclaimer

disclaimer privacy policy

RYÛKYÛ   KOBUDÔ   TESSHINKAN   KATABÔ - KATA:
BÔ-NO-KIHON
SHÛSHI-NO-KUN (SHÔ)
SAKUGAWA-NO-KUN (SHÔ)
SHÛSHI-NO-KUN (DAI)
SAKUGAWA-NO-KUN (DAI)
SHIRATARU-NO-KUN
YONEGAWA (YUNIGA)-NO-KUN
CHOÛN-NO-KUN
CHIKIN (TSUKEN)-SUNAKAKE-NO-ÊKU
URASOE (URASHI)-NO-KUN
CHINEN-SHIKIYANAKA-NO-KUN
SUEYOSHI-NO-KUN


SAI - KATA:
CHIKIN (TSUKEN)-SHITAHAKU-NO-SAI
CHATAN-YARA-NO-SAI
HAMA-HIGA-NO-SAI
TAWATA-NO-SAI
KUGUSHIKU (KOJÔ)-NO-SAI


TEKKÔ - KATA:
MAEZATO-NO-TEKKÔ


NUNCHAKU - KATA:
MAEZATO-NO-NUNCHAKU
AKAMINE-NO-NUNCHAKU


TUNFÂ - KATA:
HAMA-HIGA-NO-TUNFÂ


TINBÊ - KATA:
KANEGAWA-NO-TINBÊ


KAMA - KATA:
KANEGAWA-NO-NICHÔ-GAMA